Reklamacije u maloprodajnim objektima

Reklamaciju na kupljenu obuću je moguće izjaviti u maloprodajnom objektu Office Shoes u kojem je kupovina izvršena.


NAČIN IZJAVLJIVANJA REKLAMACIJE U MALOPRODAJNOM OBJEKTU

Prilikom izjavljivanja reklamacije potrebno je da kupac priloži obuću koju reklamira, da priloži račun ili drugi dokaz o uplati (kopija računa, slip i sl.), te da popuni u cjelosti reklamacioni list. Neophodno je da kupac navede svoje osnovne podatke: ime i prezime, adresu, kao i broj telefona, kako bi prodavac mogao da ga obavjesti o odluci po izjavljenoj reklamaciji.

Primjerak reklamacionog lista će biti predat kupcu kao potvrda o izjavljenoj reklamaciji.

Prodavac će kupcu poslati pismeni odgovor na izjavljenu reklamaciju u roku od 8 dana od dana prijema iste.